نویسنده = �������������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری

دوره 12، شماره 0، بهار 1381

دکتر نجاد علی الماسی