مجله مجتمع آموزش عالی قم (JLT) - فرایند پذیرش مقالات