مجله مجتمع آموزش عالی قم (JLT) - اهداف و چشم انداز