نویسنده = علی نقی امیری
مدیریت حج زائران ایرانی

دوره 15، شماره 0، دی 1381

علی نقی امیری