شناسایی ویژگی ها و چگونگی سنجش ظرفیت یاد گیری در شرکت ها

نویسنده

چکیده

شرکت یادگیرنده شرکتی است که یادگیری در تمام سطوح آن نهادینه شده
است و در ایجاد، کسب و انتقال دانش جدید مهارت داشته و به کمک
آگاهی های جدید کسب نموده، به تغییر و اصلاح رفتار خود می پردازد. این نوع
شرکت دارای دوازده ویژگی است- که این مقاله به تبیین آن ها پرداخته است-
که بر اساس این ویژگی ها ابزاری تهیه شده است تا به وسیله آن بتوان توان
یادگیری شرکت ها را شناسایی کرد. با توجه به تحقیقات میدانی این مقاله، توان
یادگیری شرکت های صنعتی در نمونه مورد بررسی حدود پنجاه درصد است.
این نتیجه نشان می دهدکه بسیاری از شرکت های صنعتی نمی توانند متناسب با
تغییرات محیطی پیش روند و در نتیجه در امر تولید، کیفیت، خلاقیت،
نوآوری وکسب رضایت مشتری موفقیت بالایی نخواهند داشت.

کلیدواژه‌ها