انتخاب صادر کنندهء نمونه با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه

نویسندگان

چکیده

انتخاب صادر کنندگان نمونه و اهدای جوایز و تسهیلات ویژه به آنان
اقدامی است که هر ساله توسط مرکز توسعه صادرات ایران انجام می گیرد. در
این مقاله ضمن بررسی شیوه انتخاب صادرکننده در زمان حاضر و انتقادات
وارد به آن، روش مناسبی برای گزینش صادر کننده نمونه ارایه خواهد شد.
تعیین معیارهای معتبر برای انتخاب با توجه به نوع صنعت، استفاده از منطق
فازی در راستای انتخاب معیارها و رتبه بندی آن ها با استفاده از تکنیک
topsis از جمله اهدافی است که در این مقاله دنبال می شود. ضمن این که
روش انتخاب صادرکنندهء نمونه، برای صنعت سیمان به کارگرفته شده که قابل
تعمیم به سایر گروه های صنعتی نیز می باشد.

کلیدواژه‌ها