تحلیلی بر سیر تحولات سیستم های اطلاعات مدیریت- MIS- و رویکردهای جدید آن

نویسنده

چکیده

دانش mis، که یکی از شاخه های علوم اطلاعات و یا به عبارتی دقیق تر،
از علوم سیستم ها محسوب می شود، سابقه ای کم تر از چهل سال دارد. گر چه
این پارادایم علمی جدید تاکنون تحولات و دگرگونی های چشمگیری را تجربه
نموده است، اما در مقایسه با علوم مرتبط با خود مانند تکنولوژی اطلاعات و
ارتباطات 2، هوش مصنوعی و علوم شناختی، هنوز راهی طولانی و پرفراز و
نشیبی را در پیش روی خواهد داشت.
مفهوم mis، که در سال 1965 در آمریکا شکل گرفت، به سرعت در اکثر
مراکز آکادمیک جهان و به خصوص دپارتمان های مدیریت نفوذ پیدا کرده و
فراگیر شد. می توان گفت این گرایش علمی تقریبأ دو سوم سیر تکاملی خود را
تا سال 1995 پیموده و از آن تاریخ به بعد تحول قابل ملاحظه ای نداشته است.
بسیاری از محققین و دانشمندان علوم اطلاعات، مطالعات و تحقیقات مهمی را
پیرامون تحولات mis داده و هر کدام از زاویه و دیدگاه مختلفی به
مسئله نگریسته و تحلیل هایی را ارایه کرد ه ا ند. در این مقاله ضمن استفاده از نتایج نظریات و بررسی های دانشمندان و محققین صاحب نظر، در بعضی از موارد راه حل ها و پیشنهادهایی نیز مطرح می گردد.

کلیدواژه‌ها