مناطق ویژه اقتصادی چین: مدیر یت، عملکر د و چشم انداز

نویسنده

چکیده

اصلاحات اقتصادی در چین که از دهه هفتاد میلادی آغاز گردید، دستاوردهای سریع اقتصادی پدید آورد و راه را بر مدرنیزاسیون صنعتی در این کشور گشود. استفاده از مزیت تجارت آزاد از طریق راه اندازی و توسعه مناطق آزاد به نام "مناطق ویژه اقتصادی " و اتخاذ سیاست های نوین، این کشور را قدر ساخت به رشد اقتصادی متوسط بالغ بر 9 درصد در بیست و پنج سال گذشته دست یابد و در عرصه اقتصاد جهان حضوری مؤثر و فعال داشته باشد. در این راستا، مقاله حاضر با هدف ارائه آموزه هایی از تجربه چین در قلمرو مدیریت و سیاست گزاری مناطق ویژه اقتصادی، در یک ارزیابی، عوامل مهم و مؤثر بر عملکرد این مناطق در زمینه توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه تأسیسات زیر بنایی و ایجاد فرصت های شغلی را مورد توجه قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها