ارزیابی مؤسسات آموزش عالی دولتی

نویسنده

چکیده

ارزیابی مؤسسات آموزش عالی دولتی به علت ماهیت آن ها و اهمیت
عملکردشان در نظام آموزشی، یکی از گسترده ترین و جنجال برانگیزترین
مباحث آموزشی می باشد و دلیل آن نیز تغییرات شگرفی است که در نظام های
آموزشی پدید آمده است. ارزیابی باید بر کارکردهای نظام دانشگاهی اشراف
داشته باشد و از ابتدای اندیشیدن دربارهء طرح یک دانشگاه استقرار یابد تا
بتوان از تحقق رسالت و هدف های آن اطمینان یافت.
از آن جایی که لازمهء ارزیابی، سنجش می باشد، مقالة تحقیقی حاضر در راه
بهینه سازی فرایند ارزیابی و سنجش اثربخشی مؤسسات آموزش عالی دولتی
ایران الگویی سه وجهی ارایه داده که می تواند مؤسسات مذکور را در ارزیابی
عملکرد آن ها یاری نماید.