مؤلفه های کنترلی اثربخش در سازمان

نویسنده

چکیده

کنترل در فرایند مدیریت، از جمله مهم ترین وظایف مدیریت است. یک
مدیر ممکن است در برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی و رهبری اثربخش
باشد، ولی معیار واقعی توانایی او در مدیریت، نتایجی است که به دست
می آورد و به وسیلهء کنترل است که عملکرد صحیح بررسی شده و نتایج عملی
به دست آمده با برنامه های پیش بینی شده، مقایسه می گردد. بر این اساس،
اهمیت وجود کنترل در سازمان ها امری روشن و پذیرفته شده است، اما نکتهء
مهم أ ن است که نظا م کنترل از اثربخشی لازم برخوردار باشد.
در این تحقیق ابتدا رویکردهای مختلف نسبت به کنترل بررسی شده و
سپس بر مبنای ارتباط چهار رویکرد عمده در کنترل، مؤلفه های کنترل اثربخش
متناسب با عوامل اصلی در رویکردهای کنترلی ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها