شناخت شناسی سازمانی

نویسنده

چکیده

معرفت شناسی (شناخت شناسی) از مباحث مهم هر علمی است که به
ماهیت علم و چگونگی حصول شناخت آن می پردازد. شناخت شناسی در
جست وجوی دانش یک علم بوده و اعتبار و ارزش آن را بررسی میکند. در
شناخت شناسی به شناخت انواع معرفت انسانی و مبادی آن پرداخته می شود و
ملاک و معیار هر شناختی مورد بررسی قرار میگیرد.
در این مقاله سعی شده است با ارایه تعریفی از شناخت شناسی و بررسی
سیر تطور آن در دوره های مختلف تاریخی، به تجزیه و تحلیل آن در علم
مدیریت و سازمان پرداخته و مبنای شناخت شناسی سازمان و مبانی شناختی
بعضی از نظریه پردازان علم مدیریت و سازمان معرفی کردد.

کلیدواژه‌ها