ویژگی های مدیریت در نظام اسلامی

نویسنده

چکیده

در دنیای امروز پیشرفت جوامع بستگی به نظام مدیریت آن ها داشته و
مدیریت ها طبق جهان بینی آن جوامع تدوین شده است. هر مدیریتی شناخت
خاصی از جهان دارد و مدیریت را بر اساس آن شناخت تنظیم می کند. هدف
اصلی این مقاله بررسی نظام مدیریت اسلامی و شناخت ویژگی های آن در
راستای اهداف تولید، خودگرایی و تعالی می باشد. در این جهت تلاش گردیده
تا با بررسی نقش جهان بینی اسلامی در علوم انسانی و مدیریت، حاکمیت
ارزش ها در سازمان و نقش شناخت انسان در مدیریت، به بعض از شئون
مختلف مدیریت که متأثر از جهان بینی اسلامی است مانند جایگاه انسان در
سازمان، گرایش مدیر، قاطعیت در تصمیم گیری، انگیزش، عدالت و
خدامحوری، ا شاره کر دد.

کلیدواژه‌ها