تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران

نویسنده

چکیده

قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است ، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد ، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است ، از جمله این مشکلات ، تنظیم ناقص و غیردقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود . سعی ما در این نوشتار ارائه راه کارهایی در جهت رفع این مشکلات است . بنابراین در این مقاله بیان می شود که قرارداد داوری باید چه شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجراباشد .