پیوند اعضا از دیدگاه اسلام

نویسنده

چکیده

تحولات سریع علمی در حوزه های مختلف علوم از جمله علوم انسانی و طبیعی، موجب پیدایش مسائل بسیاری گردیده است و همه آنها پاسخی مناسب می طلبند. از جمله مسائلی که در علم پزشکی ، فرهیختگان علم و فقهای عظام را به تحقیق و کنکاش دعوت نموده،مسئلة ((پیوند اعضا)) است . این مقاله در حد خود تحقیقی پیرامون این مسئله است ، که به بررسی ادله جواز و عدم جواز آن در سارق،مقتص منه و سایر موارد می پردازد؛ و پس از اثبات آن در موارد یاد شده مسئله فروش،هبه و وصیت برای پیوند را در مردم عادی ، اعدامی و شخص مشرف به مرگ بررسی می کند،در پایان حکم مال و عوض عضو مقطوع و اذن و عدم اذن ورثه نیز مورد بررسی قرار می گیرد .