مدیریت کیفیت جامع و پرسش های بی پاسخ

نویسندگان

چکیده

اکثر افرادی که با علم مدیریت آشنایی دارند ، با اصطلاح جذاب ((مدیریت کیفیت جامع)) برخورد نموده اند. این فن مدیریتی ابتدا در شرکت های ملی به کار برده شد و اکنون در عصر رقابت گری شرکت های فراملیتی ، از کاربرد آن در عرصه جهانی سخن رانده می شود. هدف این مقاله نقد و بررسی کاربرد ، این تکنیک پرآوازه است .