شیوه های نوین در مدیریت رفتار سازمانی

نویسنده

چکیده

امروزه سازمان ها در ابعاد مختلف در حال تغییرند و مدیران به منظور حفظ بقای سازمان های خود ، نه فقط باید خود را با تغییرات آینده وفق دهند ، بلکه باید خود با ایجاد تغییر و تحول مطلوب ، در جامعه اثربخشی بیش تری داشته باشند. در این جهت وظایف مدیران، از جمله مدیریت رفتار سازمانی در حال دگرگونی است ، لذا این مقاله به بررسی بعضی از مهمترین اقداماتی می پردازد که باید مورد توجه مدیران در جامعه امروزی قرار گیرد ؛ از جملة این اقدامات، توانمند سازی کارکنان ، یعنی آماده نمودن افراد برای پذیرش مسئولیت ها است که این مهم را می توان از طریق آموزش، اعتماد داشتن،جلب مشارکت،تفویض اختیار و جبران خدمات انگیزشی دنبال نمود. اقدام دیگر ایجاد بصیرت مشترک است . سومین اقدام مهم ، توسعه یادگیری گروهی و سازمانی از طریق تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد ، گفت و گو و مباحثه ، و کسب بصیرت از تجارت می باشد . اقدام مهم دیگر توسعه ارزش های فرهنگ سازمانی مطلوب است ، چراکه فرهنگ سازمانی بر تمام پدیده های سازمانی تأثیر می گذارد . آخرین موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد ، نقش طراح،ناظر و معلم بودن مدیر در سازمان ها است .