نویسنده = امیری، علی نقی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت حج زائران ایرانی

دوره 15، شماره 0، زمستان 1381

علی نقی امیری