مجله مجتمع آموزش عالی قم (JLT) - واژه نامه اختصاصی