نویسنده = رحمت اله قلی یور
شناخت شناسی سازمانی

دوره 13، شماره 0، تیر 1381

رحمت اله قلی یور