نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحریر نوین از حجیت شهرت بر اساس نظریه حقوقدانان (دکترین)

دوره 12، شماره 0، بهار 1381

دکتر محسن رهامی؛ دکتر محمد رسول آهنگران