نویسنده = دکتر جلیل قنواتی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی نمایندگان

دوره 12، شماره 0، بهار 1381

دکتر جلیل قنواتی