نویسنده = حسن دانائی فرد
مدیریت کیفیت جامع و پرسش های بی پاسخ

دوره 3، شماره 0، آبان 1378

دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانائی فرد