کلیدواژه‌ها = حق
ماهیت حقوقی نمایندگان

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381

دکتر جلیل قنواتی