کلیدواژه‌ها = عینیت گرایان و ذهنیت گرایان
شناخت شناسی سازمانی

دوره 13، شماره 0، تیر 1381

رحمت اله قلی یور