تحدید نسل از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

نویسنده

چکیده

مسئله تحدید نسل، کنترل جمعیت و یا تنظیم خانواده، با داشتن سابقه ای
طولانی هم چنان مسئله روز و مورد بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی
معاصر بوده و اندیشمندان و علمای اسلامی و غیراسلامی را به دوگروه
مخالف و موافق تقسیم کرده است.
بر اهل فن پوشیده نیست که این مسئله از جوانب مختلف و در ابعاد
گوناگون همچون بعد پزشکی، اقتصادی و جمعیت شناسی که ابعاد علمی و
کاربردی مسثله را تشکیل می دهند و در هر یک از این زمینه ها کتاب ها و
مقالات زیادی نوشته شده است، قابل بحث و بررسی است. این ابعاد، مورد
نظر ما در این مقاله نیست و اگر سخنی در این باره به میان آید جنبهء فرعی و
موضوع شناسی برای حکم شرعی دارد. مقصود اصلی ما در این جا بررسی این
مسئله دربعد دینی و مذهبی است؟ یعنی بررسی کنیم که از دیدگاه فقه و حقوق
اسلامی، تحدید نسل، مجاز است یا ممنوع و اگر مجاز است با چه روشی؟
چون در این باره علمای اسلامی به دو دستهء موافق و مخالف تقسیم شده اند، ما
پس از ذکر چند مطلب در مقدمه، نخست به ذکر دلأیل مخالفان و بررسی آن ها
پرداخته و سپس دلایل موافقان و راه های پیش گیری از حمل را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز به جمع بندی مطالب و اظهار نظر نهایی خود، پردا خته ا یم.

کلیدواژه‌ها