دوره و شماره: دوره 12، شماره 0 - شماره پیاپی 523، بهار 1381