ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین المللی

نویسنده

چکیده

یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل، صلاحیت اعمال قوانین
کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است. امروزه غالب حقوق دانان پذیرفته اند
که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور
حاکمیت خود را دارند. اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله
در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه ای به حاکمیت دولت های دیگر وارد
نمی کند؟ زیرا این توسعهءصلاحیت صرفأ به این معناست که کشورهای ذی نفع
در این موارد خاص (موارد توسعة صلاحیت) حق رسیدگی قضایی طبق
قوانین خود را، برای خویش قایل می شوند. اما هرگز به این معنا نیست که این
کشورها حق داشته باشند برای اعمال صلاحیت خود، اقداماتی در قلمرو
حاکمیت کشورهای دیگر انجام دهند، مثلأ مأموران خود را برای دستگیری
مجرمین به کشورهای دیگر بفرستند.

کلیدواژه‌ها