بازآفر ینی دولت مروری بر د یدگاه های موافقان و مخالفان

نویسندگان

چکیده

مدیریت دولتی در معرض یک انقلاب فکری است. ریشه این انقلاب
فکری از مدیریت دولتی نوین 1 شروع شد و در بازآفرینی دولت 2 اوج گرفت و
با مروری بر عملکرد ملی عملیاتی شد. این تغییرات نکری به عناوین متفاوتی
خوانده می شود مانند: پارادایم فرابروکراسی 3 یا پارادایم دولت کارآفرین 4
و..؟ در این رهگذر و در مقالات علمی و مباحث دانشکاهی مخالفینی ظهور
کردند و انتقاداتی به این تفکرات وارد ساختند و عدهء دیگری از نویسندگان به
دفاع از آن ها پرداختند.
هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با
تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها
هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها می باشد. این نقد و بررسی تلاشی است تا هم درک و بینش ما را نسبت به این رویکردهای جدید کسترش دهد و هم موجب شود تا در الگوبرداری از این رویکردها توجه بیش تری به تنگناها و نارسایی های آن ها داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها