دوره و شماره: دوره 15، شماره 0 - شماره پیاپی 524، زمستان 1381