بر رسی عواملی مؤثر بر د رخو است های تغییر رشته د انشجو یان د انشگاه تهران

نویسنده

چکیده

هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر رشته
دانشجویان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی می باشد. برای این منظور، از
طریق پرسش نامه و مصاحبه با 157 دانشجو (ازکل 165 نفر متقاضی) در
سطح کلیه دانشکده های دانشگاه (به جز دانشکده دامپزشکی)، داده ها و
اطلاعات مورد نیاز، در مورد انگیزه، میزان و نوع تغییر رشته جمع آوری شده
که پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر، نتایجی استخراج گردید.
نتایج به دست آمده عمومأ مؤید این حقیقت است که تغییر رشته، به عنوان
یک معضل جدی و مهم تحصیلی، دارای یک روند رو به رشد و معنی داری
است و باید مورد توجه برنامه ریزان آموزشی دانشگاه قرار گرفته، تدابیر و
راه کارهای مناسبی برای پیش گیری از آن اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها