بررسی عواملی مرتبط با انگیزش یادگیری دانشجو یان د انشگاه تهران

نویسنده

چکیده

هدف این تحقیق تعیین میزان انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تهران
و عوامل مرتبط با آن از طریق متغیرهای مستقل مانند انگیزش، یادگیری،
شرایط محیطی، محتوای آموزشی، رقابت تحصیلی، مفید بودن مطالب
درسی، و توانایی علمی و مهارتی می باشد، که با بررسی توصیفی مبتنی بر
همبستگی و با استفاده از فنون آمار استنباطی انجا م گردیده و نتایج زیر حاصل
آن می باشد: ا- دانشجویان دانشگاه تهران به رشته تحصیلی خود علاقه مند بوده
و روحیه یادگیری در آن ها وجود دارد 2- بهبود شرایط محیطی، یادگیری
دانشجویان را افزا یش داده و رقابت تحصیلی آن ها را برمی انگیزاند، در حالی که
این وضعیت در حال حاضر توسط آن ها احساس نمی شود 3- محتوای درس ها
به یادگیری دانشجویان کمک می نماید، در حالی که عدم انطباق درس ها با
نیازهای آنان از میزان یادگیری آن ها می کاهد 4- دانشجویان از تدریس استادان
مجرب برانگیخته می شوند و این امر یادگیری آن ها را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها