رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت

نویسنده

چکیده

در مورد رفتار سیاسی در سازمان دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بعضی
به بعد مثبت و مشروع آن توجه دارند و بعضی به بعد منفی و غیرمشروع آن. از
دیدگاه مثبت و تئوری های مدیریت، رفتار سیاسی یک فرایند طبیعی در
سازمان است که از طریق آن می توان تعارض ها و اختلاف های بین گروه ها و
ذی نفع را بررسی و حل و فصل نمود و بر منافع و رضایت گروه های مختلف
تأکید کرد. در این مقاله آورده شده است که رفتار سیاسی مطلوب می تواند به
توسعه خردمندی سیاسی در فرایند تصمیم گیری، تغییر و تحول سازمان،
افزایش رضایت شغلی، اندازه گیری اثربخشی سازمان، به کارگیری مدیریت
مشارکتی و افزایش قدرت کارکنان مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها