نگرش اقتضای استراتژیک:نگرش مطلوب خط مشی گذاری د ر نظام اداری

نویسنده

چکیده

ر ادبیات مدیریت امروز بر اهمیت خط مشی به عنوان الگوی رفتاری
سازمان های دولتی و به طور مشخص نظام اداری، تأکید شده است. از آن جا که
حیات مؤثر نظام اداری در گرو "اثربخشی " این الگوی رفتاری است، به این
معنا که باید خط مشی های مطلوبی طراحی و اجرا شود که به عملکرد مؤثر نظام
اداری منجر شود، این مقاله ابتدا به تبیین مفهوم "مطلوب " در فرایند
خط مشی گذاری، و از این منظر به تجزیه و تحلیل و ارزیابی خط مشی پرداخته
است. سپس با بررسی ادبیات موجود سعی کرده است نگرش ها و الگوهای
خط مشی گذاری را معرفی کند و با توجه به هدف مقاله، مبانی فکری نگرش
اقتضای استراتژیک را تبیین نماید. نویسنده با نتیجه گیری از مباحث، نگرش
اقتضای استراتژیک را به عنوان نگرش مطلوب خط مشی کذاری در نظام اداری
مطرح می کند و پرورش خط مشی با استفاده از این نگرش را توضیح می دهد.
مقاله در پایان با مبنا قرار دادن نگرش اقتضای استراتژیک خط مشی گذاری،
مشکلات خط مشی گذاری مطلوب در نظام اداری را بیان می نماید.


خط مشی، خط مشی گذاری مطلوب، تجزیه و تحلیل خط مشی، ارزیابی خط مشی، نگرش خط مشی گذاری، الگوی خط مشی گذاری، نگرش ا قتضای استراتژیک، نظام ا داری، پرورش خط مشی.

کلیدواژه‌ها