ارزش تجهیزات امانتی در قرارداد های وارانتی

نویسنده

چکیده

کاهش دادن ریسک زمان از کار افتادگی محصولأت صنعتی، در بحث
حمایت از تجهیزات صنعتی، تجاری و کالاهای خانگی بادوام، روز به روز در
دنیای اقتصاد و تجارت و تولید اهمیت بیش تری پیدا می نماید. این کاهش
ریسک هم در مورد تجهیزات فروخته شده و هم تجهیزات کرایه ای موضوعیت
دارد. به طور سنتی، بهبود حمایت از محصولأت به معنای بهبود بخشیدن به
فعالیت تشخیص عیب، تعمیر و در دسترس قرار دادن قطعات یدکی می باشد.
این دیدگاه نسبت به فعالیت های حمایتی از محصولات، خدمات پس از فروش
((pss 1 و سرویس وارانتی در حال ضعیف شدن است. در بسیاری از
موقعیت ها "تجهیزات امانتی " در کاهش زمان از کار افتادگی یا حذف آن به
مراتب از نظر هزینه ها با صرفه تر است. این مقاله بر آن است مدلی جهت تعادل
در تصمیمات مربوط به "تجهیزات امانتی " را توسعه دهد؟ از این رو خط
مشی های "امانت جایگزین " 2 مورد بحث قرار گرفته و کاربرد این خط مش ها
در سرویس وارانتی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها