نویسنده = جعفرى، سعید
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب صادر کنندهء نمونه با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 13، شماره 0، تابستان 1381

دکتر محمدرضا مهرگان؛ سعید جعفرى