نویسنده = میرى، على نقى ا
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه های کنترلی اثربخش در سازمان

دوره 13، شماره 0، تابستان 1381

على نقى ا میرى