نویسنده = یور، رحمت اله قلی
تعداد مقالات: 1
1. شناخت شناسی سازمانی

دوره 13، شماره 0، تابستان 1381

رحمت اله قلی یور