نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

دوره 13، شماره 0، تابستان 1381

دکتر عادل آذر؛ سعید صفری