مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دست یابی به
تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده است با ترکیب دو رویکرد کیفی وکمی در
ارزیابی، یعنی مدل های برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان
مدل های تعالی سازمانی و مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای
تعالی سازمان ارایه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آن ها
را به کم ترین حد ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدل های تعالی
سازمانی، معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی شناسایی
شده و سپس همین معیارها و عناصر در رویکرد تحلیل پوششی داده هاکه
بیش تر با استفاده از ورودی و خروجی های ملموس (نهاده ها و ستاده ها) به
ارزیابی سازمان ها می پردازد، مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها