نویسنده = ���������� �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت

دوره 15، شماره 0، زمستان 1381

دکتر حسن زارعی متین


3. شیوه های نوین در مدیریت رفتار سازمانی

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

دکتر حسن زارعی متین