نمایه نویسندگان

آ

  • آذر، دکتر عادل مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها [دوره 13، شماره 0، 1381]

ا

ت

ج

  • جعفرى، سعید انتخاب صادر کنندهء نمونه با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 13، شماره 0، 1381]

ز

  • زالی، محمد رضا به سوی استقرار کلینیک محلی بهبود سیستم [دوره 13، شماره 0، 1381]

س

ص

  • صفری، سعید مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها [دوره 13، شماره 0، 1381]

م

ن

ی