تحریر نوین از حجیت شهرت بر اساس نظریه حقوقدانان (دکترین)

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381

دکتر محسن رهامی؛ دکتر محمد رسول آهنگران


بازآفر ینی دولت مروری بر د یدگاه های موافقان و مخالفان

دوره 15، شماره 0، دی 1381

دکتر سید مهدی الوندی؛ عباس صمدی


رابطه فقه و حقوق

دوره 3، شماره 0، آبان 1378

دکتر ابوالقاسم گرجی


ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381

دکتر نجاد علی الماسی


ارزیابی مقررات کار در زمینه اخراج

دوره 3، شماره 0، آبان 1378

دکتر عزت الله عراقی


به سوی استقرار کلینیک محلی بهبود سیستم

دوره 13، شماره 0، تیر 1381

دکتر محمدسعید تسلیمى؛ محمد رضا زالی


تحدید نسل از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381

دکتر حبیب اله طاهری


ارزش تجهیزات امانتی در قرارداد های وارانتی

دوره 15، شماره 0، دی 1381

دکتر عزت الله اصغری زاده


ماهیت حقوقی نمایندگان

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381

دکتر جلیل قنواتی


پیوند اعضا از دیدگاه اسلام

دوره 3، شماره 0، آبان 1378

حجت الاسلام والمسلمین حبیت الله طاهری


ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین المللی

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381

دکتر حسین پور بافرانی


مدیریت کیفیت جامع و پرسش های بی پاسخ

دوره 3، شماره 0، آبان 1378

دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانائی فرد