نمایه نویسندگان

آ

  • آذر، دکتر عادل مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها [دوره 13، شماره 0، 1381]
  • آذر، دکتر عادل تحلیل مسیر (path analysis) و علت یابی در علم مدیریت [دوره 15، شماره 0، 1381]
  • آشوری، دکتر محمد نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری [دوره 3، شماره 0، 1378]
  • آهنگران، دکتر محمد رسول تحریر نوین از حجیت شهرت بر اساس نظریه حقوقدانان (دکترین) [دوره 12، شماره 0، 1381]

ا

ب

ت

ج

  • جعفرى، سعید انتخاب صادر کنندهء نمونه با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 13، شماره 0، 1381]
  • جوادین، دکتر سید رضا سید بررسی عواملی مرتبط با انگیزش یادگیری دانشجو یان د انشگاه تهران [دوره 15، شماره 0، 1381]

ح

ر

  • رهامی، دکتر محسن تحریر نوین از حجیت شهرت بر اساس نظریه حقوقدانان (دکترین) [دوره 12، شماره 0، 1381]

ز

س

ش

ص

  • صفری، سعید مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها [دوره 13، شماره 0، 1381]
  • صمدی، عباس بازآفر ینی دولت مروری بر د یدگاه های موافقان و مخالفان [دوره 15، شماره 0، 1381]

ط

ع

ف

ق

گ

م

ن

ی